top of page

DORE MİMİ GÖNÜLLÜLÜK BEYANI / TAHHÜTNAMESİ

Gönüllü hizmeti, herhangi bir kazanç sağlama amacı olmayan hizmetlerdir. Gönüllü kişilerin en basit tanımı, yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmemeleridir. Gönüllülük, gönüllü olma durumudur. Toplumsal yapının tinsel anlamda güçlendirilmesi için gönüllülük önemli bir kavramdır. Toplumsal kalkınma projeleri söz konusu olduğunda gönüllüler büyük önem taşır. DORE MİMİ MÜZİKLE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ için gönüllülük; kişilerin profesyonel hayattaki bilgi birikimlerini, yeteneklerinden gelen becerilerini toplumsal faydaya dönüştürmek anlamını taşımaktadır. DORE MİMİ projesine katılım sağlayan kişiler/sanatçılar/icracılar kendi işlerinin dünyaca tanınmış VİRTÜÖZleridir.

 

BİZ NİÇİN “DORE MİMİ PROJESİ”NDE GÖNÜLLÜ OLURUZ?

Gönüllülük, toplumun tüm alanlarında dayanışmayı, yardımlaşmayı, kaynakların en faydalı ve yaygın şekilde değerlendirilmesini sağlar.

DORE MİMİ PROJESİ GÖNÜLLÜSÜ, iş bu taahhütname ile gönüllü olduğu alanda, bilgisi dahilinde tam destek sağlayarak yaptığı/gönüllü olarak üstlendiği iş için gerekli öz disiplin ile hareket eder. Gönüllülükte işbirliğini, şeffaf ve sürekli diyalog halinde bir çalışma yapılmasını önemser.

DORE MİMİ PROJE GÖNÜLLÜSÜ, yukarıda açıklanan hususların yanı sıra;

 • DORE MİMİ Gönüllülük Politikası’na uygun hareket edeceğini,

 • DORE MİMİ Projesine ve/veya Kurumsal kimliğine maddi veya manevi zarar verecek şekilde davranmayacağını,

 • Gönüllü faaliyetlerde elde edilen bilgi ve görselleri isteyerek veya istemeyerek sosyal medya veya diğer yazılı görsel medyada yararlanıcı, diğer gönüllüler veya projenin saygınlığına zarar verecek ve bilgilerin gizliliğini zedeleyecek şekilde kullanmayacağını,

 • DORE MİMİ Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler sırasında edinilen bilgilerin gizliliğine riayet edeceğini,

 • DORE MİMİ Projesi Gönüllü çalışmaları sırasında siyasi, ideolojik veya dini herhangi bir propaganda gerçekleştirmeyeceğini,

 • Kişisel sorunlarını gönüllülük çalışmalarına taşımayacağını,

 • Gönüllü faaliyetleri veya DORE MİMİ markasını kullanarak herhangi maddi çıkar elde etmeyeceğini ve böyle bir beklenti içerisinde olmayacağını,

 • Gönüllü olarak katıldığı faaliyetlerde üzerine düşen görevi gereklerine uygun olarak en özverili biçimde gerçekleştireceğini,

 • Etik, ahlaki ve insani değerlere saygılı olacağını,

 • Gönüllü faaliyetlerde görülen eksiklikleri düzeltmeye çalışacağını,

 • Gönüllülüğün karşılıksız hizmet anlayışı ile kabul edilen bir görev olduğunu bildiğini,

 • Gönüllülük çalışmaları sırasında gönüllünün kendi kusuru ile sebep olduğu herhangi bir kazada kendisi, kurum veya üçüncü şahıslar için oluşabilecek maddi veya manevi her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini,

 • Gönüllünün kendisine ve etrafındakilere zarar verebilecek ve/veya kendisi ve çevresindekiler açısından bilinmesi/önlem alınması/izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, olduğu takdirde ilgili kişileri zamanında bilgilendireceğini,

 • Gönüllülük çalışması esnasında herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağını,

 • Gönüllünün kendisine verilen veya gönüllünün talip olduğu ve kabul edildiği tüm çalışmalarda kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmamasına en üst seviyede özen göstereceğini,

 • DORE MİMİ Projesi bünyesindeki faaliyetler kapsamında gönüllü tarafından kayda alınan ya da gönüllüye ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin DORE MİMİ Projesi kurumsal iletişim organlarında, sosyal medya mecralarında ya da çeşitli iletişim, tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde DORE MİMİ Projesi tarafından süresiz olarak kullanılmasına izin verdiğini ve bu konuda hiçbir bedel talep etmeyeceğini,

 • DORE MİMİ Projesi bünyesindeki faaliyetler kapsamında veya bu kapsamda düzenlenen seyahat, gezi vb. organizasyonlara ulaşım sağlanırken oluşabilecek zararlara ilişkin tüm sorumluluğun gönüllüye ait olduğunu,

 • DORE MİMİ Projesi gönüllüsü, isminin internet sitesinde ve/veya Dore Mimi sosyal mecralarında yayınlanmasının sorun oluşturmayacağını

 

Kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda şartları belirtilen işbu taahhütnameye uygun gönüllü olacağımı ve işbu taahhütnameye bağlı kalacağımı, şahsımla ilgili beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, işbu taahhütnamenin tarafımca okunduğunu, anlaşıldığını, gönüllü olarak alınan hizmetler nedeniyle herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi, gönüllülük görevimi ifa ederken kusurumla veya kusurum olmaksızın sebep olduğum gerek Dore Mimi Projesini gerek benim ve gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı herhangi bir maddi/manevi zararda her türlü tazmin sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, iş bu hususla ilgili DORE MİMİ Projesine hiçbir surette rücu etmeyeceğimi, herhangi bir talebim olmayacağını, tüm bu hususlara aykırı şekilde davranmam halinde hukuki ve cezai her tür sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İş bu taahhütname sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

bottom of page